OPTIKOS LABORATORINIŲ DARBŲ SĄRAŠAS IR UŽDUOTYS

  

LD1A OPTINIŲ SISTEMŲ PARAMETRAI

 Užduotys

 1. Nustatyti glaudžiamojo ir sklaidomojo lęšio židinio nuotolį.
 2. Nustatyti įgaubtojo ir iškiliojo veidrodžio židinio nuotolį.
 3. Nustatyti optinės sistemos kardinaliuosius elementus.

[1,2,3,4,5]

 

LD1B OPTINIŲ SISTEMŲ PARAMETRAI

Užduotys

 1. Nustatyti glaudžiamojo lęšio židinio nuotolį ir didinimą
 2. Nustatyti sklaidomojo lęšio židinio nuotolį.
 3. Nustatyti įgaubtojo veidrodžio židinio nuotolį ir didinimą.

[1,2,3,4,5]

 

LD2A OPTINIŲ SISTEMŲ YDOS

 Užduotys

 1. Nustatyti glaudžiamojo lęšio ilginę sferinę ir chromatinę aberaciją.
 2. Ištirti glaudžiamojo lęšio astigmatizmą.
 3. Sudaryti distorsinius vaizdus.

[1,2,3,4,5]

 

LD2B OPTINIŲ SISTEMŲ YDOS

 Užduotys

 1. Nustatyti glaudžiamojo lęšio ilginę sferinę ir chromatinę aberaciją.
 2. Ištirti glaudžiamojo lęšio astigmatizmą.
 3. Sudaryti distorsinius vaizdus.

[1,2,3,4,5]

 

LD3 MIKROSKOPAS

 Užduotys

 1. Nustatyti mikroskopo objektyvo didinimą.
 2. Išmatuoti mažo objekto matmenis.
 3. Nustatyti objektyvo skaitinę apertūrą ir apskaičiuoti skyros vertę.
 4. Išmatuoti stiklo lūžio rodiklį.

[1,2,3,4,5]

 

LD4 PRIZMĖS PARAMETRŲ TYRIMAS

 Užduotys

 1. Išmatuoti prizmės laužiamąjį kampą.
 2. Išmatuoti spindulių mažiausio nuokrypio kampus įvairių bangos ilgių spinduliuotei.
 3. Apskaičiuoti prizmės lūžio rodiklį įvairiems bangos ilgiams.
 4. Apskaičiuoti prizmės kampinę dispersiją įvairiose spektro tuožuose ir skiriamąją gebą.

[1,2,3,4]

 

LD5 GARDELĖS PARAMETRŲ TYRIMAS

 Užduotys

 1. Nustatyti difrakcinės gardelės periodą ir rėžių skaičių viename gardelės milimetre.
 2. Apskaičiuoti gardelės kampinę dispersiją įvairiose spektro eilėse ir skiriamąją gebą.

[1,2,3,4]

 

LD6 ŠVIESOS INTERFERENCIJOS TYRIMAS BIPRIZME

 Užduotys

 1. Išmatuoti šviesos bangos ilgį.
 2. Išmatuoti biprizmės laužiamąjį kampą.
 3. Nustatyti mažiausią plyšio plotį kai nematoma interferencija.

[1,2,4,5]

 

LD7 ORO LŪŽIO RODIKLIO MATAVIMAI REILIO INTERFEROMETRU

 Užduotys

 1. Išmatuoti oro lūžio rodiklį esant įvairiems slėgiams.

[1,2,3,4,5]

 

LD8 FABRI IR PERO INTERFEROMETRAS

 Užduotys

Nustatyti interferometro parametrus: 

 1. interferometro storį, 
 2. didžiausią interferencijos eilę, 
 3. laisvosios dispersijos sritį, 
 4. skiriamąją gebą ir mažiausią išskiriamąjį ruožą. 

[2,3,4,6]

 

LD9 MAIKELSONO INTERFEROMETRAS

 Užduotys

 1. Išmatuoti monochromatinės spinduliuotės šaltinio bangos ilgį.
 2. Nustatyti stiklo plokštelės medžiagos lūžio rodiklį.

[2,3,5]

 

LD10A ŠVIESOS DIFRAKCIJOS TYRIMAS

 Užduotys

 1. Iš difrakcinio atvaizdo išmatuoti plyšio plotį.
 2. Išmatuoti atstumą tarp dviejų plyšių.
 3. Nustatyti kompaktinio disko takelių tankį.

[1,2,3,4,5]

 

LD10B ŠVIESOS DIFRAKCIJOS TYRIMAS

Užduotys 

 1. Išmatuoti plyšio plotį.
 2. Išmatuoti atstumą tarp dviejų plyšių.

[1,2,3,4,5]

 

LD11 BRIUSTERIO KAMPO NUSTATYMAS

 Užduotys

 1. Ištirti nuo dielektriko atsispindėjusios šviesos intensyvumo priklausomybę nuo spinduliuotės kritimo kampo.
 2. Nustatyti Briusterio kampą.
 3. Apskaičiuoti dielektriko lūžio rodiklį ir santykinę dielektrinę skvarbą.

[1,2,5]

 

LD12 POLIARIZUOTOSIOS ŠVIESOS TYRIMAS

 Užduotys

 1. Ištirti tiesiai poliarizuotą šviesą.
 2. Sukurti ir ištirti apskritai poliarizuotą šviesą.
 3. Sukurti ir ištirti elipsiškai poliarizuotą šviesą.

[1,2,3,4,5,7]

 

LD13 POLIARIZACIJOS PLOKŠTUMOS SUKIMO TYRIMAS POLIARIMETRU

 Užduotys

 1. Ištirti kvarco plokštelės ir cukraus tirpalo poliarizacijos plokštumos savitojo sukimo priklausomybę  nuo bangos ilgio.
 2. Nustatyti nežinomą cukraus tirpalo koncentraciją.

[1,2,3,4,5,7]

 

LD14 FARADĖJAUS REIŠKINYS

 Užduotys

 1. Išmatuoti poliarizacijos plokštumos sukimo kampą, esant įvairiems magnetinio lauko srauto tankiams ir skirtingo bangos ilgio šviesai.
 2. Nustatyti Verdės konstantos priklausomybę nuo šviesos bangos ilgio.

[1,2,5,6,7]

 

LD15 POKELSO REIŠKINYS

 Užduotys

 1. Suderinti Pokelso reiškinio tyrimo įrangą konoskopinėms figūroms stebėti.
 2. Patikrinti tiesinę kristalo lūžio rodiklio anizotropijos priklausomybę nuo elektrinio lauko stiprio.
 3. Nustatyti Pokelso ląstelės pusės bangos įtampą ir reiškinio pastoviąją.

[1,2,5,6,7]

 

LD16A KVANTINIŲ ŠVIESOS SAVYBIŲ TYRIMAS

 Užduotys

 1. Sugraduoti monochromatorių.
 2. Išmatuoti vandenilio dujų spinduliuotės spektro Balmerio serijos linijų bangos ilgius ir apskaičiuoti Rydbergo konstantą.
 3. Nustatyti kalio bichromato tirpalo spektro sugerties juostos krašto bangos ilgį ir apskaičiuoti Planko konstantą.

[1,2,3,4,5]

 

LD16B KVANTINIŲ ŠVIESOS SAVYBIŲ TYRIMAS

 Užduotys

 1. Atlikti gardelinio spektrometro kalibravimą.
 2. Išmatuoti vandenilio dujų spinduliuotės spektro Balmerio serijos linijų bangos ilgius ir apskaičiuoti Rydbergo konstantą.
 3. Nustatyti kalio bichromato tirpalo spektro sugerties juostos krašto bangos ilgį ir apskaičiuoti Planko konstantą.

[1,2,3,4,5]

 

LD17 ŠILUMINIO SPINDULIAVIMO TYRIMAS PIROMETRU

 Užduotys

 1. Ištirti absoliučiai juodo kūno spinduliuotę imituojančio pilkojo kūno energinio šviesio priklausomybę nuo kūno temperatūros.
 2. Patikrinti Stefano ir Bolcmano dėsnį.

[1,2,3]

LD19 CUKRAUS KONCENTRACIJOS VANDENINIAME TIRPALE NUSTATYMAS NAUDOJANT REFRAKTOMETRĄ

Užduotys

 1. Ištirti vandeninio cukraus tirpalo lūžio rodiklio priklausomybę nuo tirpalo koncentracijos.
 2. Nustatyti pateikto tirpalo nežinomą koncentraciją.  

[10,11,12]