Reikalavimai

I. Pasirengimas laboratoriniam darbui

  1. Studentas susipažinęs su jam paskirtu darbu ir to darbo teorine dalimi, prieš pradedant darbą turi būti pasirengęs paaiškinti darbe naudojamų prietaisų, priemonių, elektrinių ir optinių grandinių bei jų elementų paskirtį, žinoti, kokius dėsnius tikrins, kokias priklausomybes tirs, darbo metodiką ir eigą. Laboratorinių darbų sąrašą ir jų aprašus galima rasti internete adresu:  http://www.mopl.bfsk.ff.vu.lt
  2. Laboratorinio darbo ataskaitą studentas rašo laboratorinių darbų žurnale. Laboratorinio darbų žurnalas – tai paprastai A4 ar A5 formato sąsiuvinis (ar tvarkingai segami į dokumentų aplanką A4 formato lapai), kuriame studentas pagal laboratorijos reikalavimus aprašo visus atliktus laboratorinius darbus. Darbų žurnalo antraštėje turi būti nurodyta studento vardas ir pavardė, studijų programa, kursas, grupė, laboratorinių darbų vadovas (dėstytojas).


II. Darbų žurnalo tvarkymo rekomendacijos

Darbų žurnale eilės tvarka surašoma:

  1. Darbo pavadinimas.
  2. Darbo tikslas ir užduotys.
  3. Teorinės dalies konspektas, t.y. trumpas skaitytos literatūros konspektas: pagrindiniai dėsniai, teiginiai, formulės, tyrimo metodo esmė ir kt.
  4. Darbo priemonės ir prietaisai. 
  5. Darbo eiga. Darbe jungiamų grandinių ar prietaisų struktūrinės schemos (brėžiamos ranka). Trumpai aprašomi pagrindiniai eksperimento etapai, jų atlikimo tvarka.
  6. Matavimų rezultatai. Lentelėse surašomi matavimų rezultatai, užrašomos eksperimento sąlygos, apskaičiuojami ieškomi dydžiai, nubraižomi grafikai: pateikiamos sutvarkytos diagramos, spektrogramos, pateikiami galutiniai rezultatai ir įvertinamas rezultato tikslumas. 
  7. Rezultatų aptarimas ir išvados. Rezultatai paaiškinami remiantis teoriniais teiginiais; apskaičiuotos ar išmatuotos vertės palyginamos su teorinėmis, bei su vertėmis, įvertintomis skirtingais metodais, skirtingomis sąlygomis; nurodomos pagrindinės paklaidų priežastys bei būdai joms sumažinti ir pan. Formuluojamos konkrečios išvados.
  8. Literatūros sąrašas. Pateikiamas ruošiantis laboratoriniam darbui skaitytos literatūros sąrašas. 

Visi paveikslai (schemos, grafikai, diagramos) ir lentelės yra numeruojamos. Po paveikslais ir virš lentelių turi būti užrašomi jų pavadinimai. Literatūros sąrašas sudaromas pagal leidinių bibliografinį aprašą reglamentuojančius standartus. Šaltinio bibliografinių duomenų pateikimo forma priklauso nuo jo leidybos ypatumų: jei knygos autorių skaičius neviršija trijų, jų pavardės rašomos pradžioje; priešingu atveju autorių pavardės rašomos po knygos pavadinimo. Po to rašomi leidimo vietos bei leidyklos pavadinimai, leidimo metai, puslapių skaičius.

 

Peržiūros: 5497